Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu.

Ja prece vai pakalpojums iegādāts, slēdzot līgumu ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, patērētājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā. Šis termiņš ir piemērojams gadījumos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis patērētājam informāciju par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī izsniedzis atteikuma veidlapu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:

 • ja tiek sniegts pakalpojums, – no līguma noslēgšanas dienas;
 • ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā;
 • ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci;
 • ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu;
 • līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci.

Ja patērētājam nav sniegta obligātā pirmslīguma informācija vai atteikuma veidlapa, tad atteikuma tiesības patērētājs ir tiesīgs izmantot gada laikā vai 14 dienu laikā no brīža, kad attiecīgā informācija vēlāk ir tikusi sniegta.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājam ir pienākums pierādīt, ka patērētāja atteikums ir nosūtīts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Distances līguma pazīmes:

 • līguma puses - līgums slēgts starp patērētāju un tirgotāju (pārdevēju, pakalpojuma sniedzēju)
  • līgums, kas slēgts patērētāju starpā, nav distances līgums
  • līgums, kas slēgts tirgotāju starpā, nav distances līgums
 • neklātiene - vienošanās ir notikusi patērētājam un tirgotājam fiziski klāt neesot
 • organizēts tirdzniecības veids - līgums noslēgts, izmantojot veidu (sistēmu), ko tirgotājs parasti izmanto līgumu slēgšanai - līgums, kas izņēmuma kārtā noslēgts izmantojot tādu distances saziņas līdzekli, ko tirgotājs parasti neizmanto līgumu slēgšanai, nav distances līgums
  • tirgotāja interneta veikals ir uzskatāms par tirgotāja organizētu sistēmu
  • līgumu slēgšana pa tālruni vai izmantojot elektronisko pastu ir uzskatāma par tirgotāja organizētu sistēmu, ja tirgotājs šādā veidā parasti veic līgumu slēgšanu
  • līgumu slēgšanas pa tālruni vai izmantojot elektronisko pastu nav uzskatāma par tirgotāja organizētu sistēmu, ja tirgotājs parasti šādā veidā līgumu slēgšanu neveic
 • distances saziņas apstākļi - līgums noslēgts, izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus
  • piemēram: līgums noslēgts, izmantojot tikai interneta vietni, mobilo aplikāciju, elektronisko pastu, tālruni, TV veikalu, katalogu u.tml.

 

Patērētāju īpašā aizsardzība

 • Patērētāju interešu apdraudējums - distances līguma situācijā pastāv īpašs patērētāju interešu apdraudējuma risks, jo patērētajiem var būt ierobežotas iespējas saņemt pietiekošu informāciju un pārliecināties par preci vai pakalpojumu
 • Īpašas normatīvo aktu prasības - lai nodrošinātu patērētāju interešu aizsardzību, normatīvajos aktos ir noteiktas īpašas prasības tirgotājiem un īpašas tiesības patērētājiem

 

Īpašās prasības tirgotājiem:

 • Pienākums sniegt pirmslīguma informāciju:
  • informāciju par preces vai pakalpojuma galvenajā īpašībām
  • informāciju par cenu, piegādes un citām izmaksām
  • informāciju par atteikuma tiesībām, atteikuma veidlapa
  • informāciju par piegādi, līguma izpildi, apmaksas kārtību un citiem līguma noteikumiem
  • Pirmslīguma informācija ir distances līguma noteikumu neatņemama sastāvdaļa
 • Pienākums pirmslīguma informāciju un līguma noteikumus nodrošināt saglabājamā veidā
 • Pienākums apstiprināt pasūtījuma saņemšanu

 

Īpašās tiesības patērētājiem - atteikuma tiesības:

 • tiesības atteikties no pasūtījuma 14 dienu laikā
 • tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā
 • atteikuma tiesību izņēmumi un izmantošanas kārtība, ir noteikta normatīvajos aktos un distances līguma puses nav tiesīgas vienoties par noteikumiem, kas salīdzinājumā ar normatīvajos aktos noteikto, ir patērētājam nelabvēlīgāki.