Privātuma politika

Privātuma politika

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA AREMAX(turpmāk tekstā - aremax.lv ), registrācijas numurs 40203289459 , juridiskā adrese: Rīga, Lielvārdes 131-6, LV-1084, mājaslapas adrese: www.aremax.lv  
 2. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Aremax vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā.Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta Aremax mājas lapā www.aremax.lv, sadaļā Privātuma politika.  
 1. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).  
 2. Aremax ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:
  1. Vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
  2. Personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
  3. Dati par personas darba vietu un ienākumiem;
  4. Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Aremax;
  5. Videonovērošanas ieraksti un attēli;
  6. Klienta IP adreses informācija.  
 3. Klienta personas datu apstrādes pamats:
  1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.
  2. Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai Aremax varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās.
  3. Aremax leģitīmas intereses – Aremax ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6.e.-6.g.punktos norādīto darbību veikšanai.  
 4. Aremax apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:
  1. Piedāvājumu sagatavošanai;
  2. Pārdošanas darījumu noformēšanai;
  3. Piegādes nodrošināšanai;
  4. Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem;
  5. Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem;
  6. Biznesa plānošanai un analītikai;
  7. Videonovērošanai drošības nolūkā.  
 5. Aremax iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
  1. Iegādājas produktus vai pakalpojumus Aremax interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju;
  2. Pierakstās jaunumu saņemšanai no Aremax;
  3. Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar Aremax saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
  4. Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
  5. Tiek filmēts ar  videonovērošanas iekārtām Aremax ofisā.
 6. Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm
  1. Līzinga pakalpojumu sniegšanai – vārds, uzvārds, personas kods, pases dati, telefona nr., e-pasts, dzīvesvietas adrese, darba devējs, ieņemamais amats, ienākumi, kredītsaistības.
  2. Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
  3. Aremax ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
  4. Aremax izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.  
 7. Personas datu glabāšanas ilgums Aremax glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  1. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  2. kamēr Aremax pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Aremax var realizēt savas leģitīmās intereses.  
 8. Datu drošība un datu labošana
  1. Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Aremax, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
  2. Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
  3. Aremax interneta veikala lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@aremax.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
  4. Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: info@aremax.lv;
  5. Aremax neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Aremax, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.